+31 6 401 461 86

info@unlimitedmarketing.nl

Algemene voorwaarden Unlimited marketing

versie – 31 januari 2021

 

 

Algemene verkoop, leverings en betalingsvoorwaarden van Unlimited Marketing gevestigd Jan ter Gouwweg 107 te 1412 DB  Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer, 81871929, hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’, verder te noemen Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1           Definities

 

 1. 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

 

Opdrachtnemer: Unlimited Marketing

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden die Opdrachtnemer voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten

Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten.

 

Artikel 2           Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgeverwaarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijenuitdrukkelijk en schriftelijk is

 

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voorde uitvoering waarvan derden dienen te worden

 

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

 

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand

 

 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer enOpdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen tervervanging van de nietige q. vernietigdebepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijkebepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is

 

 1. Offertes door Opdrachtnemer komen tot stand op basis van een schriftelijke en / of mondelinge briefing door

 

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding na 30 dagen plaatsvindt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn en geoffreerde bedragen aan te passen.

 

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzijanders

 

 1. In het geval dat zich bij de uitvoering van de overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal deOpdrachtnemer Opdrachtgever hieromtrent onverwijld

 

 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzijOpdrachtnemer anders aangeeft.

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen eenovereenkomstig deel van de opgegeven

 

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige

 

 

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt  tot  stand op het moment dat – hetzij Opdrachtnemer  de door Opdrachtgever ondertekende offerteretour heeft ontvangen – hetzij Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is

 

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaaldewerkzaamheden te laten verrichten door

 

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn ofwaarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te

 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door deOpdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemerkenbaar behoorde te

 

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van dieonderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaandefase schriftelijk heeft

 

 1. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamhedenworden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgeverkosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deovereenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar

Artikel 5           Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de teverrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomstdienovereenkomstig

 

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zalOpdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren

 

 1. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvullingvan de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg

 

 1. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

 

Artikel 6           Contractsduur; uitvoeringstermijn

 

 

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aardvan de overeenkomst anders  voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
 2. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft een opzegtermijn van 1 maand en dient voor het einde van de kalendermaandopgezegd te
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengdvoor eenzelfde periode, behoudens opzegging per post of e-mail tegen het einde van de (verlengde) contractsduur en metinachtneming van een opzeggingstermijn van 2

 

 

 1. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
  1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever Surséance van betaling is verleend;
  2. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de

 

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijnovereengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale Bij overschrijding van deuitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 

 1. Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedigmogelijk op de hoogte

 

Artikel 7           Rapportering

 1. De rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. Indien de onderzoeksopzet of overeenkomstgeen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordtgebruikt.

 

Artikel 8           Tarief

 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast bedrag De zaken die vooraf nietgoed ingeschat kunnen worden en die als zodanig in de begroting zijn benoemd worden op nacalculatie doorberekend.

 

 1. Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin dewerkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is

 

 1. Het vaste bedrag en eventuele kostenramingen zijn exclusief

 

 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding enlevering, de tarieven ten aanzien van lonen zijn gestegen.

 

 1. Bovendien mag Opdrachtnemer het vaste bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij hetsluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer magworden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

 1. Indien door toedoen van Opdrachtgever de voortgang van een project 14 dagen of langer stil ligt of een project niet afgerondkan worden is Opdrachtnemer gerechtigd alle tot dan toe daadwerkelijk gemaakte uren te factureren of het vaste bedrag wat is

 

 1. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer uitnodigt voor een gesprek of bijeenkomst die niet nadrukkelijk in de overeenkomst isopgenomen zal de tijd voor het gesprek of bijeenkomst volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer worden doorberekend. Eventuele reistijd wordt tegen 50% van de gebruikelijke uurtarieven

Artikel 9           Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven factuurdatum, maar in ieder geval uiterlijk na 14 dagen, opeen door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is Bezwaren tegen de hoogte van de declaratiesschorten de betalingsverplichting niet op.

 

 1. De Opdrachtnemer kan te allen tijde beslissen om tot maximaal 50% van het offertebedrag vooruit te factureren. Indien degewerkte uren niet meer gedekt worden door de vooruitbetaling is Opdrachtnemer gerechtigd een aanvullende factuur teversturen tot maximaal 90% van het

 

 

 

 

 

 

 1. Indien door toedoen van Opdrachtgever het Opdrachtnemer onmogelijk wordt gemaakt om het project af te ronden of goedkeuring op een tussentijdse oplevering laat 10 of meer werkdagen op zich wachten staat het Opdrachtnemer vrij om hetvolledige offertebedrag te factureren of de deelfactuur voor de fase van het project. Dat geldt dus ook in het geval een afbetalingsregeling is getroffen met de Opdrachtnemer.

 

 1. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever vanrechtswege in Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen vanOpdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk

 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende

Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een anderevolgorde voor de toerekening aanwijst.

Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rentealsmede de kosten worden voldaan.

 

 1. Vooraf ingekochte uren door de afname van een strippenkaart vervallen indien ze niet binnen 18 maanden verbruikt

 

 

Artikel 10        Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,software, (elektronische) bestanden, e, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdatde Opdrachtgever alle navolgendeverplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

 1. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enigeandere wijze te

 

 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willenvestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvanop de hoogte te

 

 1. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houdentegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzagete

 

 1. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoudvallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddelworden gebruikt.

 

 1. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al dieplaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te

 

 

Artikel 11        Incassokosten

 

 1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft inde tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde Dit met een minimum van € 50,00.

 

 1. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voorvergoeding in

 

 1. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente

 

Artikel 12        Klachten

 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijkbinnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer instaat is adequaat te

 

 1. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij ditinmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijkkenbaar te worden gemaakt.

 

 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemerslechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel

 

 

Artikel 13        Opzegging

 

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk

 

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichtewerkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan

 

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten enomstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar

 

 

 

 

 

 

Artikel 14        Opschorting en ontbinding

 

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig

 

 • na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechtsgedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de

opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uitde overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende

 

 1. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgeveronmiddellijk Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aansprakenuit de wet en overeenkomst.

 

 1. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te

 

 

Artikel 15        Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

 

 1. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten vanvervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 

 

Artikel 16        Aansprakelijkheid

 

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is

 

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal15.000, (Zegge: vijftienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken

 

 1. In afwijking van hetgeen onder van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zesmaanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekkingheeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te latenbeantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

 

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,gemiste besparingen en schade door

 

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schadete wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn

 

 

Artikel 17        Vrijwaringen

 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueleeigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden

 

 1. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeertdeze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en

 

 

Artikel 18        Risico-overgang

 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden

 

 

Artikel 19        Overmacht

 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldendeopvattingen voor hun rekening

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordtbegrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

 

 1. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakomingverhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten

 

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonderverplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke

 

 

Artikel 20        Geheimhouding

 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst vanelkaar of uit andere bron hebben Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als ditvoortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan isOpdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaa

 

Artikel 21        Intellectuele eigendom en   auteursrechten

 

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten enbevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de

 

 1. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht,tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders

 

 1. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor anderedoeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt

 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en / of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, anders dan na nadrukkelijketoestemming van Opdrachtnemer, een signatuur te verwijderen of aan te

 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de naam en logo van Opdrachtgever te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie endienstverlening voor zover dat in relatie staat tot hetgeen door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever is

 

 

Artikel 22        Monsters en modellen

 

 1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijnverstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal

 

 1. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen enaanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te

 

 

Artikel 23        Niet-overname personeel

 

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze,behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest)bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

 

Artikel 24        Branche exclusiviteit

 

 1. Het staat opdrachtnemer vrij om voor bedrijven uit dezelfde branche te werken. Opdrachtgever kan desgewenst branche- enof regio-exclusiviteit verkrijgen door het afsluiten van een contract met een minimale looptijd van een jaar en een gezamenlijk tebepalen minimale contractwaarde.

 

 

Artikel 25        Hosting

 

 1. Om een website bereikbaar te maken voor het internet is de huur van een server noodzakelijk. Op deze server wordt de website geplaatst (geupload), vervolgens zorgt de domeinnaam (www.bedrijfsnaam.nl) voor de bereikbaarheid van de website. Voor hosting maken wij gebruik van een aantal ‘preferred suppliers’ waar wij een fijne samenwerking mee hebben en waarvan we weten dat alle gewenste componenten daar ook werken. Indien u kiest voor een andere hostingpartij dan de door ons geadviseerde,worden de uren om de website werkend te krijgen, middels nacalculatie berekend.

 

 

Artikel 26        Specifieke bepalingen   omtrent   Search Engine Optimization (SEO)   en   Search Engine Advertising (SEA)

 

 1. Betreffende het product Search Engine Optimization (SEO) behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product Search EngineOptimization gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte zoekmachine(s) van Nederland of anderszins overeengekomen zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een top 10 positie worden gestreefd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te

 

positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het nietvoldoen en/of opvolgen van de door opdrachtgever verstrekte adviezen. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnendoor de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor zowel de dienst Search Engine Optimization als Search Engine Advertising geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.

 

 1. Opdrachtnemer is in het kader van artikel 16 niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verrichtdoor derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google en

 

 1. Opdrachtnemer dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten (in bijvoorbeeld pdf en zipbestanden) kan Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

Artikel 27        Geschillen

 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dekantonrechter bevoegd Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegderechter.

 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderlingoverleg te

 

 

Artikel 28        Toepasselijk recht

 

 1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Artikel 29        Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden worden meegestuurd bij de

 

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds

 

 1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Open chat
Hoe kunnen we helpen?
Hey 👋
Hoe kunnen we je helpen te groeien?